สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ จำกัด

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ จำกัด

ประวัติสหกรณ์

          ประวัติและข้อมูลทั่วไป กระทรวงศึกษาธิการได้จัดการประชุมสัมมานาผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง เพื่อกำหนดทิศทางการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลขึ้นที่สามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเรียกผลกงานการประชุมนี้ว่า “ข้อตกลงที่สามพราน” เมื่อปี 2537 รายละเอียดในข้อตกลงได้กล่าวถึงการจัดสวัสดิการ เพื่อข้าราชการ โดยเสนอแนวทางให้หน่วยงานต่างๆจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้น ผู้บริหารกรมสามัญศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ดำเนินการประชุมและเห็นพ้องต้องกันว่า “จะทำ” เพื่อศักดิ์ศรีของพวกเราชาวกรมสามัญศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้แต่งตั้งและมอบหมายให้ ผม และคณะ ซึ่งมีผอ.สมพงษ์ สุชาติพงษ์, ผอ.สุนทร พินิจนัย, ผอ.ชำนาญ บุญจอม, ผอ.บุญสิน ใสยอด, ผอ.สมเกียรติ เจริญฉิม และผู้ช่วยผู้อำนวยการสามัญจังหวัด อาจารย์ประเสริฐ ชำนาญพันธ์ เป็นคนก่อการจัดตั้งคณะดังกล่าวได้ไปศึกษาดูงานสหกรณ์ฯที่จังหวัดนครสวรรค์ เลย และอุดรธานี โดยมี ผอ.ชยันต์ มัทย์พงษ์ถาวร อาจารย์ใหญ่ขวัญ สุกใสเมือง ร่วมดำเนินการด้วย คณะก่อตั้งได้นำเสนอแนวทางฝ่ายผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัด และกลุ่มโรงเรียนให้ความเห็นชอบจึงได้จัดร่างระเบียบสหกรณ์ขึ้นที่โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ ต่อมาได้รวบรวมสมาชิกเข้าชื่อร้องขอก่อการจัดตั้งสหกรณ์จังหวัด ถึงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นนายทะเบียนสหกรณ์พิจารณา หลังจากนั้นได้ติดตามประสานงานแก้ไขปรับปรุง จนได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ เมื่อเดือนสิงหาคม 2537 ซึ่งได้เวลาดำเนินการเพียง 3-4 เดือนก็ประสบความสำเร็จถือว่าใช้เวลาในการจัดตั้งได้เร็วมาก

   

      ทั้งนี้เพราะพวกเราได้ให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง การดำเนินการในปีแรกซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่เดือนตุลาคม 2537 เป็นต้นมาจนถึงสิ้นปีทางบัญชี (31 ธันวาคม 2537) มีกำไรสุทธิ 52,183 บาท เมื่อสิ้นปีบัญชีปีที่ 2 (31 ธันวาคม 2538) ได้กำไรสุทธิ 483,377 บาท และสิ้นสุดบัญชีปีที่3 (31 ธันวาคม 2539) ได้กำไรสุทธิ 1,249,746.89 บาท ผลสำเร็จอันเป็นศักดิ์ศรีและน้ำใจแห่งความสามัคคี เสียสละ ของผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัด ผู้บริหาร เพื่อนครูอาจารย์ทุกคน จึงเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจยิ่ง ความเหน็ดเหนื่อยความลำบากในการประสานงานจนทำให้สหกรณ์ออมทรัพย์ของพวกเราประสบความสำเร็จได้ ต้องขอขอบคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงยิ่งและขอขอบใจผู้ช่วยสนับสนุนความสำเร็จซึ่งอยู่เบื้องหลังการทำงานคือ อาจารย์สาธนา แก่นสน, อาจารย์ปรารถนา อุตม์อ่าง, อาจารย์สุมลพร อัตมะ และโดยเฉพาะอาจารย์สกุล วันเย็น, อาจารย์เบญจวรรณ ปานเดช, อาจารย์สุริยา นุตทะบัติ ไว้ ณ ที่นี้ด้วย
 
ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด นำโดยประธานกรรมการ

นายจงรัก เกตแค
และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 28 จำนวน 15 ท่าน
^