สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ จำกัด

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
 • ติดต่อเรา

ทำเนียบคณะกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ จำกัด

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 29

 • thumbnail

  นายจงรัก เกตแค

  ประธานกรรมการ

 • thumbnail

  นายชัยชาญ ปัญญาพวก

  รองประธานกรรมการ 1

 • thumbnail

  นายอธิภัทร พรชัย

  รองประธานกรรมการ 2

 • thumbnail

  นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์

  รองประธานกรรมการ 3

 • thumbnail

  นายวุฒิ ศรีศรุตวงษ์

  กรรมการและเหรัญญิก

 • thumbnail

  นางรัชดา ผูกพยนต์

  กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

 • thumbnail

  นางชัชฏา อุดมสิทธิ์

  กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

 • thumbnail

  นายทรงวุฒิ แสงคำ

  กรรมการ

 • thumbnail

  นายเริงฤทธิ์ แก้วยศ

  กรรมการ

 • thumbnail

  นายสมัย อุตม์อ่าง

  กรรมการ

 • thumbnail

  นายรักษพล ซิตูมปูน

  กรรมการ

 • thumbnail

  นายคำตัน สนทอง

  กรรมการ

 • thumbnail

  นายวรจักร์ มั่นคง

  กรรมการและเลขานุการ

 • thumbnail

  นายอดุลย์ แสนราชา

  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 • thumbnail

  นายเอนก บุญสวน

  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

^